Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Posts by: admin

Cầu nguyện nhiều hơn, lo ít hơn – Bài giảng Chúa nhật 07/10/2012 – MS Nguyễn Đình Hưng

Bài giảng Chúa Nhật ngày 07/10/2012 Cầu nguyện nhiều hơn, lo ít hơn! Download article as PDF

Ngày 07/10 – Áp-ra-ham Được Chúc Phước

Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành...

Ngày 06/10 – Được Tạo Dựng Cho Phước Lành

Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy...

Ngày 05/10 – Của Báu Trong Những Chiếc Bình Gốm

Nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức...

Ngày 04/10 – Thần Của Sự Tự Do

Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó. II Cô-rinh-tô 3: 17 Chúng ta là...

Ngày 03/10 – Bạn Là Bức Thư Của Đấng Christ

Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng...

Ngày 02/10 – Chiến Thắng Lớn Trong Đấng Chirst

Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi,...

Ngày 01/10 – Đức Chúa Trời Đã Xức Dầu Cho Chúng Ta

Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức...

Chúa muốn bạn là một nguồn phước – Bài giảng Chúa nhật 30/09/2012

Chúa muốn bạn là một nguồn phước! Download article as PDF

Ngày 30/09 Đức Chúa Trời Giữ Lời Hứa Của Ngài.

Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là “Có”. Do đó, cũng bởi Ngài mà chúng ta...

Show Buttons
Hide Buttons