Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Posts by: admin

Ngày 11/02 – Bạn Có Đang Lắng Nghe Đức Chúa Trời Không?

“Dân sự nói cùng Môi-se rằng: Chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe; nhưng cầu xin...

Ngày 09/02 – Khả Năng Nhìn Thấy Đức Chúa Trời Của Bạn Có Bị Mù Không?

“Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật nầy?” (Ê-sai 40:26) Trong thời kỳ của tiên tri...

Ngày 22/01 – Được Biến Đổi Bởi Nhìn Xem

“Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hoá nên cũng một ảnh...

Ngày 20/01 – Nhớ Lại Điều Đức Chúa Trời Còn Nhớ

“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta còn nhớ về … lòng nhơn từ của ngươi lúc đang thơ…”...

Ngày 19/01 – Lòng Bạn Có Luôn Tươi Mới Đối Với Mọi Sự Không?

“Đức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng...

Ngày 16/01 – Sự Kêu Gọi Sống Nếp Sống Tự Nhiên

“Khi Đức Chúa Trời … vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi” (Ga-la-ti 1:15-16) Sự kêu gọi của...

Ngày 15/01 – Tiếng Gọi Của Bản Chất Đức Chúa Trời

“Tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” (Ê-sai 6:8) Khi nói về sự kêu...

Ngày 05/01 – Sự Thờ Phượng

“Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại; phía tây có Bê-tên, phía đông có...

Ngày 04/01 – Một Đời Sống Với Năng Lực Bước Theo

“Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được; nhưng rồi sau ngươi sẽ...

Ngày 03/01 – “Sao Hiện Giờ Tôi Không Thể Theo Chúa Được?”

“Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được?” (Giăng 13:37) Có những...

Show Buttons
Hide Buttons