Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Category: Thư Viện

Kết Nối Với Thiên Thượng | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 21/01/2018

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Trong đời sống của Cơ Đốc nhân, không thể thiếu một mối quan hệ...

Ngày 21/01 – Tôi Có Đang Nhìn Xem Chúa Không?

“Hãy nhìn xem ta và được cứu…” (Ê-sai 45:22) Chúng ta có đang mong đợi Đức Chúa Trời đến mang...

Ngày 20/01 – Nhớ Lại Điều Đức Chúa Trời Còn Nhớ

“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta còn nhớ về … lòng nhơn từ của ngươi lúc đang thơ…”...

Ngày 19/01 – Lòng Bạn Có Luôn Tươi Mới Đối Với Mọi Sự Không?

“Đức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng...

Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự 01/2018

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Tại buổi hội thảo, mục sư Phạm Tuấn Nhượng gửi đến các quý tôi...

Ngày 18/01 – Khải Tượng Và Sự Tối Tăm

“Vả, khi mặt trời vừa lặn, thì Áp-ram ngủ mê; nầy một cơn kinh hãi, tối tăm nhập vào mình người”...

Ngày 17/01 – “Ấy Chính Là Cứu Chúa”

“Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (Giăng 20:28) Chúa Giê-su nói với người đàn...

Ngày 16/01 – Sự Kêu Gọi Sống Nếp Sống Tự Nhiên

“Khi Đức Chúa Trời … vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi” (Ga-la-ti 1:15-16) Sự kêu gọi của...

Ích Lợi Của Sự Sửa Trị | Mục Sư Lê Thúy Phượng | BGCN 14/01/2018

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Khi trở thành một Cơ Đốc nhân qua việc tin nhận Chúa Giê-su Christ, chúng...

Ngày 15/01 – Tiếng Gọi Của Bản Chất Đức Chúa Trời

“Tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” (Ê-sai 6:8) Khi nói về sự kêu...

Show Buttons
Hide Buttons