Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Category: Thư Viện

Ngày 18/10 – Lời Cầu Nguyện Được Nhậm Trong Danh Chúa Jêsus.

Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các...

Ngày 17/10- Cha Muốn Ban Cho Bạn Bất Cứ Điều Gì Bạn Cầu Xin

Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả,...

Ngày 16/10 – Hãy Để Lời Chúa Ở Trong Bạn

Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì...

Ngày 15/10 – Cứ Ở Trong Gốc Nho

Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình...

Ngày 14/10 – Nhánh Nho

Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và...

Ngày 13/10 – Bạn Là Một Người Sinh Trái

Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả,...

Ngày 12/10 – Ngài Đã Ban Cho Chúng Ta Mọi Sự

Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban...

Ngày 11/10 – Đủ Mọi Thứ Phước

  Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng...

Ngày 10/10 – Phước Lành Của Áp-Ra-Ham Là cho Bạn

Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta,...

Ngày 09/10 – Gọi Chính Mình Được Phước

Nầy, tôi đã lãnh mạng chúc phước;Ngài đã ban phước, tôi chẳng cãi đâu. Ngài chẳng xem tội ác nơi Gia-cốp,...

Show Buttons
Hide Buttons