Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Category: Thư Viện

Ngày 13/10 – Bạn Là Một Người Sinh Trái

Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả,...

Ngày 12/10 – Ngài Đã Ban Cho Chúng Ta Mọi Sự

Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban...

Ngày 11/10 – Đủ Mọi Thứ Phước

  Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng...

Ngày 10/10 – Phước Lành Của Áp-Ra-Ham Là cho Bạn

Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta,...

Ngày 09/10 – Gọi Chính Mình Được Phước

Nầy, tôi đã lãnh mạng chúc phước;Ngài đã ban phước, tôi chẳng cãi đâu. Ngài chẳng xem tội ác nơi Gia-cốp,...

Ngày 22/06 – “Từng Trải Sự Buồn Bực”

“Người… từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm” (Ê-sai 53:3) Chúng ta không hề “từng trải...

Show Buttons
Hide Buttons