Search
Friday 24 November 2017
  • :
  • :

Category: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

Ngày 23/11 – Hướng Của Tiêu Điểm

“Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình. Thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời...

Ngày 22/11 – Tính Cách Làm Cho Ngăn Trở Của Sự Khinh Dể

“Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi; vì chúng tôi quá chán sự khinh...

Ngày 21/11 – Đơn Sơ Và Sâu Sắc

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm”...

Ngày 20/11 – Mọi Việc Đã Được Trọn!

“Con đã làm xong công việc Cha giao cho làm” (Giăng 17:4) Sự chết của Cưú Chúa Giê-su Christ là công trình...

Ngày 19/11 – Sự Tha Tội Của Đức Chúa Trời

“Ấy là trong Đấng Christ … chúng ta được tha tội …” (Ê-phê-sô 1:7) Hãy cẩn thận về cái nhìn đối...

Ngày 18/11 – “Khi Ngài đến”

“Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi …” (Giăng 16:8) Rất ít người trong chúng ta...

Ngày 17/11 – Thắng Lấy Sự Tự Do

“Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng 8:36) Ngay cả nếu vẫn còn...

Ngày 16/11 – Mục Đích Đời Đời

“Đức Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, thì ta lấy chánh mình ta mà thề rằng sẽ ban...

Ngày 15/11 – Vẫn Còn Là Tâm Tình Loài Người!

“hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm”(1 Cô-rinh-tô 10:31) Trong Thánh kinh,...

Ngày 13/11 – Khám Phá Kế Hoạch Thiêng Liêng

“Khi đương đi, Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi …” (Sáng thế ký 24:27) Chúng ta phải trở nên một với...