Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Category: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

Ngày 19/02 – Tự Khởi Xướng Đứng Lên Chống Lại Sự Mơ Tưởng Hão Huyền

“Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây…” (Giăng 14:31) Suy nghĩ, mơ tưởng ngày đêm về một...

Ngày 18/02 – Tự Khởi Xướng Đứng Lên Chống Lại Công Việc Tẻ Nhạt, Không Hứng Thú

“Hãy dấy lên, và sáng loè ra…” (Ê-sai 60:1) Khi nói đến vấn đề tự khởi xướng đứng lên để...

Ngày 15/02 – Nguồn Cảm Hứng Cho Một Sự Khởi Xướng Thiêng Liêng

“Hãy vùng dậy từ trong đám người chết… (Ê-phê-sô 5:14) Không phải tất cả mọi sự khởi đầu...

Ngày 14/02 – Tôi Là Người Giữ Em Tôi Sao?”

“Chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống…” (Rô-ma 14:7) Có bao giờ bạn nhận thức...

Ngày 13/02 – Kỷ Luật Của Sự Lắng Nghe

“Lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng; và lời các ngươi nghe kề lỗ tai,...

Ngày 12/02 – Sự Thành Tâm Lắng Nghe

Sa-mu-ên thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe!” (1 Sa-mu-ên 3:10) Không phải vì tôi đã cẩn thận và...

Ngày 11/02 – Bạn Có Đang Lắng Nghe Đức Chúa Trời Không?

“Dân sự nói cùng Môi-se rằng: Chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe; nhưng cầu xin...

Ngày 10/02 – Tâm Trí Bạn Có Nương Dựa Nơi Ngài Không?

“Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì...

Ngày 09/02 – Khả Năng Nhìn Thấy Đức Chúa Trời Của Bạn Có Bị Mù Không?

“Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật nầy?” (Ê-sai 40:26) Trong thời kỳ của tiên tri...

Ngày 08/02 – Bạn Kiệt Sức Vì Công Việc Thuộc Linh?

“Đức Chúa Trời hằng sống… chẳng mỏi chẳng mệt…” (Ê-sai 40:28) Kiệt sức tức là mọi sinh...

Show Buttons
Hide Buttons