Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Category: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

Ngày 11/01 – Trải Qua Cơn Bối Rối Thuộc Linh

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi không hiểu điều của mình xin” (Ma-thi-ơ 20:22) Có những lúc...

Ngày 10/01 – Sự Vâng Lời Nào Của Tôi Đối Với Đức Chúa Trời Làm Tổn Phí Cho Người Khác?

“Khi chúng điệu Đức Chúa Giê-su đi, bắt một người… tên là Si-môn,… buộc phải vác cây thập...

Ngày 09/01 – Sự Mở Mắt

“Ta sai ngươi đến đặng mở mắt họ, hầu cho họ… được sự tha tội …”(Công vụ các sứ...

Ngày 08/01 – Tra Xét Nội Tâm Bằng Sự Cầu Nguyện

“Nguyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh đều được giữ vẹn, không chỗ trách...

Ngày 07/01 – Sự Hy Sinh Của Tôi Phải Là Một Hy Sinh Sống Không?

“Áp-ra-ham lập bàn thờ…; trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ…” (Sáng...

Ngày 06/01 – Sự Mật Thiết Với Giê-su

“Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta?”...

Ngày 05/01 – Sự Thờ Phượng

“Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại; phía tây có Bê-tên, phía đông có...

Ngày 04/01 – Một Đời Sống Với Năng Lực Bước Theo

“Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được; nhưng rồi sau ngươi sẽ...

Ngày 03/01 – “Sao Hiện Giờ Tôi Không Thể Theo Chúa Được?”

“Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được?” (Giăng 13:37) Có những...

Ngày 02/01 – Mây Và Tối Tăm

“Mây và tối tăm ở chung quanh Ngài…” (Thi thiên 97:2) Một người chưa được sinh lại bởi Thánh Linh...

Show Buttons
Hide Buttons