Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Kết Nối Với Thiên Thượng | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 21/01/2018

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Trong đời sống của Cơ Đốc nhân, không thể thiếu một mối quan hệ...

Ngày 20/01 – Nhớ Lại Điều Đức Chúa Trời Còn Nhớ

“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta còn nhớ về … lòng nhơn từ của ngươi lúc đang thơ…”...

Ngày 19/01 – Lòng Bạn Có Luôn Tươi Mới Đối Với Mọi Sự Không?

“Đức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng...

Ngày 18/01 – Khải Tượng Và Sự Tối Tăm

“Vả, khi mặt trời vừa lặn, thì Áp-ram ngủ mê; nầy một cơn kinh hãi, tối tăm nhập vào mình người”...

Ngày 17/01 – “Ấy Chính Là Cứu Chúa”

“Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (Giăng 20:28) Chúa Giê-su nói với người đàn...

Ngày 16/01 – Sự Kêu Gọi Sống Nếp Sống Tự Nhiên

“Khi Đức Chúa Trời … vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi” (Ga-la-ti 1:15-16) Sự kêu gọi của...

Ngày 15/01 – Tiếng Gọi Của Bản Chất Đức Chúa Trời

“Tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” (Ê-sai 6:8) Khi nói về sự kêu...

Ngày 13/01 – Được Đức Chúa Trời Kêu Gọi

“Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây, xin...

Ngày 10/01 – Sự Vâng Lời Nào Của Tôi Đối Với Đức Chúa Trời Làm Tổn Phí Cho Người Khác?

“Khi chúng điệu Đức Chúa Giê-su đi, bắt một người… tên là Si-môn,… buộc phải vác cây thập...

Ngày 05/01 – Sự Thờ Phượng

“Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại; phía tây có Bê-tên, phía đông có...

Show Buttons
Hide Buttons