Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Ngày 15 – Tiếng Gọi Của Bản Chất Đức Chúa Trời

Ngày 15 – Tiếng Gọi Của Bản Chất Đức Chúa Trời

“Tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” (Ê-sai 6:8)

Khi nói về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, chúng ta thường quên hẳn một sự kiện vô cùng quan trọng, đó là bản chất của Đấng kêu gọi. Trong hiện tại có rất nhiều sự kêu gọi đến với mỗi người trong chúng ta mỗi ngày. Có một vài sự kêu gọi được đáp lại, nhưng cũng có vài sự kêu gọi khác không được đáp lại – ngay cả chưa hề được nghe đến. Sự kêu gọi là sự biểu lộ bản chất của Đấng kêu gọi, và chúng ta chỉ có thể nhận biết được sự kêu gọi đó nếu chúng ta có cùng một bản chất giống như vậy bên trong chúng ta. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là cách mà Ngài thể hiện bản chất của Ngài, chứ không phải để cho thấy bản chất của chúng ta. Bởi thiên ý Ngài, Đức Chúa Trời đan kết các sợi chỉ dấu hiệu của tiếng gọi Ngài vào đời sống chúng ta, và chỉ có chính chúng ta mới phân biệt được sự việc đó. Đây là sự thắt chặt tiếng gọi trực tiếp của Đức Chúa Trời đối với chúng ta vào sự việc mà Ngài đang quan tâm đến; do đó sự tìm kiếm ý kiến của người khác sẽ rất vô ích. Sự đối phó của chúng ta đối với tiếng gọi của Đức Chúa Trời phải được tuyệt đối giữ riêng giữa chúng ta và Ngài mà thôi.

Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời không phải là sự phản ảnh về bản chất của tôi; những khao khát riêng tư và tính khí của tôi đều không đáng kể gì cả. Bao lâu mà tôi còn tùy thuộc vào giá trị riêng của tôi, vào các tính chất đặc biệt của con người riêng của tôi, và chỉ nghĩ đến những gì thích hợp cho riêng tôi, tôi sẽ không bao giờ nghe được tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Nhưng khi Đức Chúa Trời đưa tôi vào trong sự tương giao với Ngài, tôi sẽ ở trong điều kiện giống như của Ê-sai. Vì cớ cơn khủng hoảng trầm trọng mà ông vừa trải qua, Ê-sai đã trở nên vô cùng hoà điệu với Đức Chúa Trời, đến đỗi tiếng gọi của Ngài thấm đậm qua tâm linh ông. Phần lớn trong chúng ta không thể nghe được điều gì cả, ngoài tiếng nói của bản thân chúng ta. Vì vậy chúng ta không thể nghe được bất cứ điều gì Đức Chúa Trời phán bảo. Nhưng được đưa vào nơi mà tại đó chúng ta có thể nghe được tiếng gọi của Đức Chúa Trời sẽ là một sự biến đổi sâu nhiệm cho chúng ta.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers –
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons