Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Mục Sư Nguyễn Quang Hòa

Mục Sư Nguyễn Quang Hòa

 Hoagmail-icon-62261 facebook-logo

Mục sư: Nguyễn Quang Hòa, hiện đang đặc trách mục vụ giới trẻ và công tác tổ chức Hội thánh.
Quê quán: Nam Định
Sinh Ngày: 14/04/1984
Từng học và làm việc tại Nga. Về Việt Nam năm 2014
Tel: (+84) 961 465 446
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *