Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 08/04 – Bạn Đã Gặp Giê-su Chưa?

Ngày 08/04 – Bạn Đã Gặp Giê-su Chưa?

“Kế đó, Đức Chúa Giê-su lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ…”(Mác 16:12)

Được cứu và được gặp Chúa Giê-su là hai sự kiện không giống nhau. Có nhiều người chưa bao giờ gặp Chúa Giê-su vẫn nhận được và chia xẻ ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng một khi bạn gặp được Ngài, bạn sẽ không bao giờ còn giống như trước nữa. Mọi sự khác sẽ không còn mời mọc được bạn như đã từng có trước đây nữa.

Bạn cần phải luôn luôn nhận rõ sự khác biệt giữa điều mà bạn thấy về Chúa Giê-su là thể nào và điều mà Ngài đã làm cho bạn. Nếu bạn chỉ thấy điều mà Ngài đã làm cho bạn, thì Đức Chúa Trời của bạn thật không lớn đủ. Nhưng nếu bạn có một khải tượng, thấy rõ thật Chúa Giê-su là ai, các kinh nghiệm có thể đến rồi đi, tuy nhiên bạn sẽ đứng vững “như thấy Đấng không thấy được” (Hê-bơ-rơ 11:27). Người đàn ông bị mù từ lúc mới sinh không biết Giê-su là ai cho đến khi Đấng Christ xuất hiện và tỏ mình Ngài cho ông (xem Giăng 9). Chúa Giê-su  hiện ra cho những người mà Ngài đã làm một vài điều gì cho họ, nhưng chúng ta không thể yêu cầu hay đoán trước được lúc nào Ngài sẽ đến. Ngài có thể xuất hiện thình lình, ở bất cứ ngả rẽ nào. Khi đó bạn có thể kêu lên trong kinh ngạc, “Bây giờ tôi thật thấy Ngài!” (xem Giăng 9:25).

Chúa Giê-su phải hiện đến với chính bạn và với các bạn hữu của bạn, từng cá nhân một; không ai có thể thấy được Chúa Giê-su xuyên qua mắt của bạn. Và sẽ có sự chia rẽ nhau nếu một người gặp được Ngài và người kia chưa gặp. Bạn không thể tự đưa một người bạn đến tại điểm gặp gỡ đó. Chính Đức Chúa Trời sẽ làm việc đó. Bạn đã gặp được Chúa Giê-su chưa? Nếu đã gặp, bạn cũng muốn người khác sẽ gặp được Ngài. “Hai người nầy đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin” (Mác 16:13). Khi bạn gặp Ngài, bạn phải nói ra, dù họ không tin đi nữa.

Ôi nếu tôi có thể nói, bạn chắc hẳn phải tin!
Ôi nếu tôi chỉ có thể nói điều tôi đã thấy!
Tôi sẽ nói làm sao, hay làm sao bạn nhận được,
Làm sao, cho đến khi Ngài đưa bạn đến chỗ tôi đã đến? (**)

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons