Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 11/04 – Quyền Hạn Trọn Vẹn Và Có Hiệu Lực

Ngày 11/04 – Quyền Hạn Trọn Vẹn Và Có Hiệu Lực

“Sự chết không còn cai trị trên Ngài… Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời …” (Rô-ma 6:9-11)

Đồng Sống Một Đời Sống Vĩnh Cưủ. Đời sống vĩnh cưủ tức là đời sống mà Cưú Chúa Giê-su Christ đã phô bày qua trình độ loài người. Và cũng chính đời sống đó, không phải chỉ đơn giản là “bản sao” của đời sống đó, được làm cho trở nên rõ rệt trong xác thịt hay hư nát của chúng ta khi chúng ta được sinh lại. Đời sống vĩnh cưủ không phải là món quà từ Đức Chúa Trời, nhưng chính Đức Chúa Trời là món quà vĩnh cưủ đó. Ý chí và năng lực vô cùng hiển nhiên trong Cưú Chúa Giê-su cũng sẽ được phô bày trong chúng ta qua hành động của ân điển tối thượng của Đức Chúa Trời, một khi chúng ta quyết định dứt khoát với tội lỗi với một hiệu quả tuyệt đối.

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép [năng lực]…” (Công vụ 1:8) – không phải năng lực nhận được như một đặc ân từ Đức Thánh Linh; năng lực đó là Đức Thánh Linh, không phải một điều gì mà Ngài ban cho chúng ta. Sức sống bên trong Cưú Chúa Giê-su trở nên thuộc về chúng ta vì cớ Thập tự giá của Ngài, một khi chúng ta quyết định trở nên giống như Ngài. Nếu có sự khó khăn trong sự trở nên đúng với Đức Chúa Trời, đó là vì chúng ta từ chối thi hành quyết định đạo đức phải lẽ nầy đối với tội lỗi. Nhưng một khi chúng ta quyết định, sự sống trọn vẹn của Đức Chúa Trời sẽ tức khắc đến với chúng ta, Chúa Giê-su đến mang nguồn tiếp trợ không dứt cho đời sống chúng ta – “… hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 3:19). Đời sống vĩnh cưủ không có liên hệ gì đối với vấn đề thời gian. Đó là đời sống mà Chúa Jêsus đã sống khi Ngài đang ở trên đất nầy, và Nguồn duy nhất của sự sống chính là Cưú Chúa Giê-su Christ.

Ngay cả một người thánh yếu đuối nhất cũng có thể kinh nghiệm được thần tính của Con Đức Chúa Trời, khi người đó sẵn sàng “buông đi.” Nhưng bất cứ một chút “bám víu” nào còn lại dựa vào sức riêng của chúng ta sẽ làm giảm đi sức sống của Chúa Giê-su trong chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục buông đi, và dù chậm nhưng chắn chắn, sức sống tuyệt diệu và trọn vẹn của Đức Chúa Trời sẽ chiếm ngự chúng ta, thấm đậm vào từng mỗi lĩnh vực của đời sống. Kế đó Chúa Giê-su sẽ có một quyền hạn trọn vẹn và đầy hiệu lực trong chúng ta, và mọi người sẽ nhận ra rằng chúng ta thật đang ở với Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons