Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 17/07 – Sự Bí Mật Về Lòng Tin

Ngày 17/07 – Sự Bí Mật Về Lòng Tin

“Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai?” (Công vụ các sứ đồ 9:5)

Qua phép lạ của sự cưú chuộc, Sau-lơ, người của thành phố Tạt-sơ, chỉ trong phút chốc biến đổi từ một người Pha-ri-si ngang bướng và hung dữ trở nên một nô lệ hạ mình và tận hiến cho Cưú Chúa Giê-su.

Không có gì gọi là phép lạ hay bí mật đối với các sự việc mà chúng ta có thể giải nghĩa được. Chúng ta kiểm soát các sự việc mà chúng ta có thể cắt nghĩa được, cho nên cũng là một việc rất tự nhiên khi chúng ta tìm kiếm sự giải thích cho từng sự việc. Nếu sự vâng lời không phải là một sự việc hoàn toàn tự nhiên, như vậy sự không vâng lời cũng không cần thiết phải là một tội lỗi. Không thể có một sự không vâng lời nào xác đúng với thực tế của nó, hoặc có bất cứ một đức tính luân lý nào ẩn kín trong sự vâng lời, trừ ra một người ý thức được quyền hạn tối cao của người ban lệnh. Nếu không có sự nhận biết rõ rệt nầy, thì ngay chính người ban lệnh cũng có thể nhìn thấy sự không vâng lời của người kia như là một quyền tự do. Nếu một người điều khiển một người khác bằng cách nói lên, “Anh phải làm điều nầy,” và, “Anh sẽ phải làm điều kia,” người đó xâm phạm tinh thần con người của người khác, và làm cho tinh thần đó không thích hiệp với Đức Chúa Trời. Một người chỉ có thể là một nô lệ cách đơn giản vì cớ người đó vâng phục, trừ ra phía sau sự vâng phục đó là sự nhận biết rõ rệt về một Đức Chúa Trời Chí Thánh.

Nhiều người bắt đầu đến với Đức Chúa Trời một khi họ dừng lại không còn phô trương mình là người đang giữ một tín ngưỡng nữa (*), bởi vì chỉ có một vị chủ cho mỗi tấm lòng con người thôi – đó là Giê-su Christ, chứ không phải là tôn giáo, hay tín ngưỡng. Nhưng “Khốn nạn cho tôi” nếu sau khi đã gặp Ngài mà tôi vẫn không vâng lời (Ê-sai 6:5, cũng xem thêm c.1). Chúa Giê-su sẽ không hề nài nỉ tôi phải vâng lời, nhưng nếu tôi không vâng lời, thì tôi đã bắt đầu ký giấy khai tử Con Đức Chúa Trời trong tâm linh tôi. Khi tôi đứng mặt đối mặt với Cưú Chúa Giê-su Christ và nói, “Tôi sẽ không vâng phục,” Ngài sẽ không hề nài nỉ. Nhưng khi tôi làm điều nầy có nghĩa tôi lui ra khỏi năng lực đã được tái tạo trong tôi bởi sự cứu chuộc của Ngài. Không có sự khác biệt của ân điển Đức Chúa Trời đối với một kẻ gớm ghiết như tôi, nếu tôi cứ đến với sự sáng. Nhưng “Khốn nạn cho tôi” nếu tôi từ chối sự sáng (xem Giăng 3:19-21).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *