Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 14/08 – Chứng Cớ Của Sự Được Sinh Lại

Ngày 14/08 – Chứng Cớ Của Sự Được Sinh Lại

“Các ngươi phải sinh lại” (Giăng 3:7)

Câu trả lời cho câu hỏi của Ni-cô-đem, “Làm sao một người có thể sinh lại khi người ấy đã già?” đó là: Chỉ khi nào người đó bằng lòng chết đối với mọi sự của đời sống mình, gồm có quyền lợi, phẩm hạnh, và tín ngưỡng của người đó, và trở nên sẵn sàng tiếp nhận một đời sống mới mà người ấy chưa hề kinh nghiệm được trước đây (3:4). Đời sống mới nầy tự phô bày qua sự ăn năn rõ rệt của chúng ta và qua sự thánh khiết của chúng ta mà chúng ta không nhận thức được.

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài…” (Giăng 1:12). Sự hiểu biết của tôi về Chúa Giê-su có phải là vì tôi đã ý thức được rõ rệt điều kiện thiêng liêng của nội tâm tôi hay không, hay đó chỉ là kết quả của điều mà tôi đã học được bằng cách đã được nghe từ các người khác? Có một điều gì trong đời sống tôi đã kết hợp tôi với Cứu Chúa Giê-su, là Đấng Cứu rỗi của chính tôi không? Lịch sử của đời sống thuộc linh của tôi phải có một kiến thức cá nhân về Cứu Chúa Giê-su Christ làm nền tảng. Được sinh lại có nghĩa tôi thấy được Chúa Giê-su.

“nếu một người không được sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3). Có phải hiện tôi chỉ tìm kiếm chứng cớ về vương quốc của Đức Chúa Trời thôi, hay tôi thực sự nhận biết được quyền kiểm soát tối cao và trọn vẹn của Ngài? Sự sinh lại đem lại cho tôi một năng lực mới về khải tượng để nhờ đó tôi khởi sự phân biệt được quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời. Quyền tối cao của Ngài luôn luôn hiện hưũ, nhưng đối với Đức Chúa Trời là Đấng trung thực với bản chất của Ngài, tôi không thể thấy được quyền tối cao đó cho đến khi chính tôi nhận được bản chất của Ngài.

“Ai sinh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội…” (1 Giăng 3:9). Hiện tôi đang tìm kiếm cách nào để dừng lại không phạm tội nữa, hay tôi thực sự đã dừng lại? Được sinh lại trong Đức Chúa Trời tức là tôi có một sức mạnh lạ lùng để chấm dứt phạm tội. Kinh thánh không bao giờ đặt câu hỏi, “Một Cơ đốc nhân có thể nào phạm tội không? “Kinh thánh nhấn mạnh rằng một Cơ đốc nhân không thể nào phạm tội. Công việc của sự sinh lại bắt đầu có ảnh hưởng trong chúng ta khi chúng ta không phạm tội nữa. Không phải chúng ta chỉ có sức mạnh để không phạm tội, nhưng chúng ta thực sự chấm dứt phạm tội. Tuy nhiên 1 Giăng 3:9 không có nghĩa chúng ta không thể phạm tội — nhưng đây có nghĩa đơn giản là nếu chúng ta vâng theo sự sống của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta, thì chúng ta không phải phạm tội nữa.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *