Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 1/09 Sức Mạnh Của Sự Kiên Nhẫn

Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.

Ga-la-ti 5:22

Mọi thứ không diễn ra trong chỉ một ngày. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy lo âu, căng thẳng và những kết quả vội vã. Không nghi ngờ việc Đức Chúa Trời có thể và muốn làm rất nhiều điều. Nhưng Chúa không bị stress. Căng thẳng thường là kết quả của nỗi sợ hãi, những tham vọng và kỳ vọng sai lầm. Chúng ta sợ rằng nếu không thể ngay lập tức nắm bắt được một cơ hội cụ thể, chúng ta sẽ không bao giờ có được cơ hội thứ hai. Nhưng Đức Chúa Trời dẫn dắt trong sự bình an, chứ không phải là sự căng thẳng. Ngài “từ từ dắt các chiên cái đang cho bú” (Ê-sai 40: 11b). Những người chuẩn bị đến kỳ sinh đẻ phải không được bị làm cho căng thẳng nếu không họ sẽ đánh mất đi sự sống mà họ đang mang trong mình.

Nhiều người đã đánh mất đi niềm vui, sự sáng láng và hiện thực về một đời sống sung mãn của Chúa bởi vì sự thái quá và thiếu nhịn nhục. Trẻ con thường nóng vội. Chúng cũng rất hay tự coi mình là trung tâm. Điều này là do nguồn gốc của sự thiếu kiên nhẫn là sự ích kỉ. Tôi muốn cái mà tôi muốn và tôi muốn nó ngay bây giờ. Chúng ta cố ép buộc những kế hoạch của chính chúng ta trên Chúa, khiến Chúa trở thành một cậu bé giao hàng đáp ứng cho nhu cầu xác thịt của chúng ta hơn là Đấng Toàn Năng. Nhưng Đức Chúa Trời không bị ảnh hưởng bởi tính nóng vội của chúng ta. Chúng ta cần phải ăn năn, không phải là Chúa. Nhiều lần chúng ta đã bỏ lỡ những gì tốt nhất từ Chúa bởi sự thiếu kiên nhẫn của mình. Vội vã một cách ích kỷ và so sánh mình với người khác, chúng ta lăn xả vào những điều không bao giờ thuộc về kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài đã nghĩ về điều tương tự, chỉ có điều là tốt hơn, để xảy ra một lúc nào đó trong tương lai, với những điểm tiếp xúc khác và tốt hơn.

Do đó, kiên nhẫn là một sức mạnh vĩ đại. Đó là khả năng chờ đợi và cứ điềm tĩnh cả khi năm này nối tiếp năm khác qua đi. Đó là khả năng tiếp tục tập trung và cam chắc rằng, thậm chí nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều /0, nhiều năm trôi qua, đến cuối cùng thì đất sẽ sinh hoa lợi của nó. Kinh Thánh không chứa đựng những ẩn dụ liên quan tới kỹ thuật chuyên môn. Cuộc sống không giống như một cái máy chỉ cần ấn nút và cho ra một chai Cô-ca Cô-la. Cuộc sống bao gồm sự trưởng thành liên tục. Cuộc sống là gieo và gặt. Và giữa kỳ gieo đến kỳ gặt đòi hỏi sự kiên nhẫn. Bởi nếu chúng ta không mệt nhọc thì chúng ta sẽ gặt đúng kỳ.

Cầu nguyện: Lạy Cha trên trời, Ngài quá kiên nhẫn với con. Xin ban cho con sự nhịn nhục bền bỉ để khiến con có thể kiên trì cho đến khi con nhận được vụ mùa mà Ngài đã hoạch định cho con. Trong danh Chúa Jê -sus. Amen.

 

September 1

The Power of Patience

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.

Galatians 5:22-23a

Everything does not happen in a single day. We live in a world of anxiety, stress and fast results. There is no doubt the Lord can and wants to do a lot. But God is not stressed. Stress is often the result of fear and wrong ambitions and expectations. We fear that if we fail to seize a particular opportunity immediately, we will never get a second chance. But God leads in peace, not stress. He “gently leads those who are with young” (Isaiah 40:11b). Those who are about to give birth must not be stressed lest they lose the life they are carrying.

Many have lost the joy, glow and reality of God’s abundant life due to frenzy and lack of patience. Children are impatient. They are also very self-centered. This is because the root of impatience is selfishness. I want what I want, and I want it now. We try to force our own plans on God, who becomes more of a delivery boy for our flesh than the Almighty One. But God is not affected by our impatience. We need to repent, not God. Many times we have missed God’s best because of our impatience. Selfishly rushing about and comparing ourselves with others, we bustle into something that never was God’s plan. He had thought of something similar, only better, to take place some time in the future, with different and better contacts.

Therefore, patience is a great strength. It is the ability to wait and to remain calm as the years go by. It is the ability to remain focused and to rest assured that, even though days, weeks, months and years pass, the earth eventually will yield its harvest. The Bible does not contain technical parables. Life is not like a Coca Cola machine that spits out a bottle when we push a button. Life involves constant growth. Life is sowing and reaping. And in between sowing and reaping comes patience. Because if we do not grow weary, we will reap in due time.

Prayer: Heavenly Father, You have so much patience with me. Grant me enduring patience that enables me to persevere until I have received the harvest You have planned for me. In Jesus’ name. Amen.