Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 15/09 – Những Ân Tứ Đức Thánh Linh.

Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết gì cả về các ân tứ thuộc linh.

1 Côr 12:1

Đôi khi chúng ta dốt nát về mặt thuộc linh, đặc biệt khi nói về các ân tứ Thánh Linh, và hậu quả của sự thiếu hiểu biết này đã khiến những ân tứ này bị mang tiếng xấu. Người ta đã hoài nghi, e ngại hay đơn giản là không muốn tìm kiếm và hiểu chúng. Nhưng chúng ta không thể xoay sở nếu thiếu chúng. Chúng ta không thể hoàn thành các công tác siêu nhiên chỉ với những phương tiện tự nhiên. Chúng ta thực sự cần các ân tứ Thánh Linh. Chúng là những công cụ, những vũ khí và phương tiện của chúng ta.

Lời cho tâm linh trong tiếng Hê-bơ-rơ cũng có nghĩa là gió. Gió bao gồm không khí và khí ô-xi. Không có khí ô-xi chúng ta không thể sống. Đức Thánh Linh cũng giống hệt như vậy. Ngài là khí ô-xi thuộc linh của chúng ta. Không có Ngài chúng ta không thể sống. Nếu có điều gì không ổn với phổi của chúng ta thì toàn bộ cơ thể của chúng ta bị ảnh hưởng, chúng ta trở nên yếu đuối hoặc đau ốm. Không nhận được đầy đủ khả năng của Đức Thánh Linh cũng có hậu quả tương tự; chúng ta thiếu ô-xi và trở nên yếu đuối. Và khi chúng ta yếu chúng ta không thể làm và cũng không thể sống. Do vậy, chúng ta cần rất nhiều Thánh Linh trong đời sống mình. Chúng ta không chỉ cần bông trái Thánh Linh mà chúng ta cũng cần ân tứ Thánh Linh nữa.

Nếu bông trái Thánh Linh là những tính cách của Cha được chuyển cho con cái của Ngài, những ân tứ Thánh Linh là những khả năng của Cha được truyền cho con cái Ngài. Chúng ta cần cả hai. Chúa Jêsus đã làm gương về đời sống thuộc linh cho chúng ta, và Ngài đã liên tục sống qua sự sống và ân tứ của Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trên Ngài để chữa lành và khiến kẻ cầm tù được tự do. Cùng Thánh Linh đó ở trong và trên chúng ta khiến chúng ta làm những công việc giống như Chúa Jêsus đã làm. Và những ân tứ của Thánh Linh là những kênh dẫn cho công việc này.

Cầu nguyện:Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dạy con về những ân tứ Thánh Linh để con có thể hiểu chúng, liên hệ với chúng, sống trong chúng và dùng chúng để chúc phước cho những người khác. Trong danh Chúa Jêsus, Amen.