Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 16/09 – Ân Tứ Nói Tiếng Lạ

Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói. Công vụ 2:4 Đây là ân tứ được nhắc tới trong I Cô-rinh-tô 12:10, và thường có những tranh cãi lớn về điều này. Có sự xấu hổ và xem thường xung quanh ân tứ này. Nhưng đó cũng là sự thật về Thập Tự Giá.

Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói.

Công vụ 2:4

Đây là ân tứ được nhắc tới trong I Cô-rinh-tô 12:10, và thường có những tranh cãi lớn về điều này. Có sự xấu hổ và xem thường xung quanh ân tứ này. Nhưng đó cũng là sự thật về Thập Tự Giá. Ân tứ này không đem lại gì cho những người tự xưng công bình, những người tìm kiếm sự tán thành của những người khác hay cần được họ đề cao. Ân tứ này giống như một cửa hẹp đè nén xác thịt. Nhưng qua cửa này là con đường đến với cuộc sống thuộc linh đầy trọn. Phao-lô nói, “Tôi mong tất cả anh em đều nói tiếng lạ” (1Cô-rinh-tô 14:5). Chính Phao-lô cũng nói tiếng lạ nhiều hơn toàn bộ hội thánh Cô-rinh-tô. “Tôi cám ơn Đức Chúa Trời vì tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em” (Câu 18).

Người ta đã thường thấy Phao-lô như một nhà thần học hàn lâm chán ngắt. Vâng, ông là một nhà thần học nhưng là người đầy dẫy Thánh Linh và sức sống, người có nơi làm việc là cánh đồng truyền giáo chứ không chỉ nơi thư phòng. Và ông nói tiếng lạ. Đây là ân tứ cho mỗi tín đồ ngày nay. Nó không chỉ cho một số ít người được chọn hay cho những người thánh đặc biệt. Tại Cô-rinh-tô, người ta còn cách sự thánh rất xa. Họ có rất nhiều vấn đề, nhưng các ân tứ Thánh Linh vẫn hoạt động.

Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, mọi người đều được đầy Đức Thánh Linh, và mọi người, trong đó có Mary, bắt đầu nói tiếng mới. Nói tiếng mới gây dựng con người bên trong. Nói tiếng mới gây dựng đức tin. Đó là cách tuyệt vời để ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời, nó vượt trên giới hạn hiểu biết của chúng ta. Nói tiếng lạ có thể tiến tới lời thông giải hoặc lời tiên tri. Người ta có thể nói hoặc hát trong tiếng mới. Nó có thể là một ngôn ngữ của loài người hay ngôn ngữ của các thiên sứ. Nó có thể thay đổi và phát triển, và đa dạng tùy từng dịp khác nhau. Nó là một công cụ quyền năng của sự cầu thay cả khi biết hay không biết nhu cầu của người khác. Đó là dòng sông của sự sống thuộc linh, chảy qua bạn.

Cầu nguyện:Chúa ơi, con cám ơn Ngài vì ân tứ nói tiếng lạ. Xin giúp con phát triển ân tứ này và làm phong phú đời sống chính con và cuộc sống của người khác. Trong danh Chúa Jêsus, Amen.