Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 24/09 Ân Tứ Làm Phép Lạ

Chúng ta đều có những nhiệm vụ khác nhau cần hoàn thành và như vậy chúng ta cần phải có năng lực. Không có sức lực chúng ta chẳng làm được gì hết. Theo tự nhiên thì con người có thể làm những việc đáng ngạc nhiên của thế giới này. Nhưng chúng ta không chỉ sống cho thế giới này mà chúng ta còn trên đường đến cõi đời đời. Và chúng ta đã được sinh vào một vương quốc khác, vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta cần năng lực từ Đức Thánh Linh, chứ không chỉ từ chính chúng ta, để là nhân chứng tốt về một vương quốc khác biệt đồng thời tốt hơn này. Là tín đồ, chúng ta đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nhưng đôi khi chúng ta cần thêm một lượng quyền năng ngoại lệ. Vì thế chúng ta có ân tứ làm phép lạ.

Người thì được làm phép lạ.

1 Cô-rinh-tô 12:10a

Chúng ta đều có những nhiệm vụ khác nhau cần hoàn thành và như vậy chúng ta cần phải có năng lực. Không có sức lực chúng ta chẳng làm được gì hết. Theo tự nhiên thì con người có thể làm những việc đáng ngạc nhiên của thế giới này. Nhưng chúng ta không chỉ sống cho thế giới này mà chúng ta còn trên đường đến cõi đời đời. Và chúng ta đã được sinh vào một vương quốc khác, vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta cần năng lực từ Đức Thánh Linh, chứ không chỉ từ chính chúng ta, để là nhân chứng tốt về một vương quốc khác biệt đồng thời tốt hơn này. Là tín đồ, chúng ta đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nhưng đôi khi chúng ta cần thêm một lượng quyền năng ngoại lệ. Vì thế chúng ta có ân tứ làm phép lạ.

Khi một người mù được chữa lành, ân tứ chữa lành đã vận hành. Nhưng khi một ai đó nhận lãnh một con mắt mới thì đó là ân tứ làm phép lạ đã hành động. Thông qua ân tứ làm phép lạ, có cái gì đó mới được tạo nên ở chỗ mà trước đó không có gì hết. Điều này không chỉ áp dụng cho sự chữa lành. Nó áp dụng cho mọi lĩnh vực của đời sống. Quyền năng siêu nhiên tuôn chảy khi công việc truyền giáo mở rộng, khi một vùng đất mới được mở ra hay khi những hoàn cảnh bất khả thi được biến đổi hoàn toàn.

Nếu Đa-ni-ên đã có sự trông cậy của đức tin trong hang sư tử thì Sam-sôn cũng có quyền năng của Thánh linh trên ông. Ghê-đê-ôn cũng có quyền năng Thánh Linh. Chúa nói ông sẽ đánh bại quân Ma-đi-an như thể chúng là một người vậy. Đây là sự biểu hiện của quyền năng siêu nhiên. Trong nhiều hoàn cảnh, chúng ta quá nhỏ bé, ít ỏi và chúng ta thiếu nguồn lực để chiến đấu đắc thắng. Nhưng vương quốc của Đức Chúa Trời vẫn chiến thắng bởi ân tứ làm phép lạ vận hành.

Cầu nguyện:Cảm tạ Chúa vì Ngài là Chúa của cả quyền năng và sự chỉ dẫn. Ngài có cả sự khôn ngoan và quyền năng để cho thấy điều mà Ngài bày tỏ. Cảm tạ Chúa ban cho con quyền năng mà tự con không thể có. Trong Danh Chúa Jêsus. Amen.

 

September 24

The Gift of Working of Miracles

To another [is given] the working of miracles.

1 Corinthians 12:10a

We all have different tasks to fulfill, and for this we need power. Without power we can do nothing. In the natural people can accomplish amazing things of this world. But we do not live only for this world; we are on our way to eternity. And we have been born into another kingdom, God’s kingdom. Therefore, we need the power of the Spirit, not just our own, to be good witnesses of this different, and better, kingdom. As believers we have received the Holy Spirit. But sometimes we need an extra injection of power. This is why we have the gift of the working of miracles.

When a blind person is healed, the gifts of healings have operated. But when someone receives a new eye, it is because of the working of miracles. Through the gift of working of miracles, something new is created where there previously was nothing. This does not apply only to healing. It applies to all areas of life. Supernatural power flows when a missionary work is expanding, when a new country is opening up or when an impossible situation is completely transformed.

If Daniel had the rest of faith while in the den of lions, then Samson had a spirit of power over himself. Gideon also had a spirit of power. The Lord told him he would defeat the Midianites as though they were a single man. This is a manifestation of supernatural power. In many situations we are too small, too few and we lack the resources to fight victoriously. But God’s kingdom still wins because the gift of working of miracles comes into operation.

Prayer: Lord, thank You for being a God of both power and counsel. You have both wisdom and power to perform what You reveal. Thank You for giving me the power that I do not have myself. In Jesus’ name. Amen.