Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Kiêng Ăn Cầu Nguyện Thứ 5 Hàng Tuần

Thứ 5 hàng tuần, Hội thánh tổ chức ngày kiêng ăn cầu nguyện cho các nhu cầu Hội thánh và các hoạt động của Hội thánh. Ngày cầu nguyện từ 9h00 đến 14h30.

Thứ 5 hàng tuần, Hội thánh tổ chức ngày kiêng ăn cầu nguyện cho các nhu cầu Hội thánh và các hoạt động của Hội thánh. Ngày cầu nguyện từ 9h00 đến 14h30.

Hội thánh hoan nghênh tất cả các con cái Chúa đến tham dự buổi cầu nguyện này. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh, sự hướng dẫn của Ngài cho các hoạt động Hội thánh và các mối thông công… thường là điểm nổi bật của các buổi nhóm cầu nguyện.

Tuần này nhóm các cho khải tượng Hội thánh, các hoạt động của nhóm tế bào. Vâng lời Chúa, Hội thánh cũng cầu nguyện chúc phước cho đất nước, cho các bậc cầm quyền.

Nguyện Chúa gia ơn trên đất nước chúng ta và trên Hội thánh Lời Sự Sống của Ngài.