Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Tầm quan trọng của lời Chúa – Bài giảng Chúa nhật 12-08-2012

Một ẩn dụ mà chính Chúa Jêsus đánh giá là “bí quyết” để hiểu mọi ẩn dụ khác.

Lời Chúa đó là hạt giống mà trong đó có sự sống, trong đó có tiềm năng và nếu chúng ta tiếp nhận đúng cách thì những hạt giống đó kết quả trong đời sống chúng ta. Lời Chúa rất quyền năng, chỉ cần một hạt giống (lời Chúa) nhỏ thôi cũng có thể làm thay đổi đời sống chính chúng ta. Có những lời giống như hạt giống gieo vào trong đời sống chúng ta phải để nó bám rễ và ghi nhớ lời đó trong lòng bởi lời của Ngài đã phán thì Ngài sẽ làm thành. Nếu trước hết chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Chúa thì mọi điều khác Chúa sẽ ban thêm cho chúng ta.