Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Hội Thánh Nhân Bội

Ấy vậy, Hội thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh vùa giúp, thì số của hội được thêm lên. (Công vụ 9:31)

Tôi không phản đối việc lên kế hoạch chiến lược mà ủng hộ chúng. Chúng có chỗ của mình trong góc độ quản lý khôn ngoan. Tuy vậy, chúng không thể tạo ra những kết quả lạ lùng như được mô tả trong sách Công vụ các sứ đồ.

Tôi còn nhớ mình đã nghe Michael Green giảng tại Hội Nghị Truyền Giáo Thế Giới Lausanne vào năm 1974. Ông ấy đã hỏi chúng tôi rằng: “Sao trong sách Công vụ chúng ta không hề thấy chỗ nào nói về một kế hoạch chiến lược để truyền giảng thế giới do con người lập ra?” Câu trả lời của ông là: Họ đã không có một chiến lược nào cả. Thế họ đã có gì? Họ có hai điều: Trước nhất là sự kính sợ Chúa, sau đó là sự vùa giúp của Đức Thánh Linh.

Trong sự kính sợ Chúa, họ chịu dạy dỗ, họ khiêm nhường, họ chịu lắng nghe Phúc âm, họ mở lòng, biết tạ ơn và dễ dàng chịu uốn nắn. Họ không có tinh thần kiêu ngạo. Họ ham học hỏi, tăng trưởng và thay đổi theo bất cứ cách nào Chúa muốn.

Trong sự vùa giúp của Đức Thánh Linh, họ được vui vẻ, họ thấy được tha thứ, được hòa giải với Chúa và với nhau. Họ thấy tội lỗi và sự thất bại của mình nhưng cũng thấy một sự thật còn tuyệt vời hơn thế: Đó là Chúa Giê-su đã chịu đóng đinh vì họ. Nói theo cách đời này, họ không ngờ là lại được may mắn thế!

Sự cởi mở (để chịu học hỏi) trong một thế giới “biết tuốt”, sự an ủi trong một thế giới giận dữ – và thế giới cổ xưa ấy đương nhiên đã không thể chống lại được những quyền năng từ trời sai xuống này. Vì lẽ đó mà Hội thánh không chỉ tăng trưởng mà hội thánh đã nhân bội.

Những Hội thánh đầu tiên đã không có một kế hoạch tổng thể nào cho tương lai mình. Nhưng họ bước đi trong sự kính sợ Chúa và sự an ủi của Đức Thánh Linh và điều ấy đã có hiệu quả.

Để tăng trưởng Hội thánh cần lập kế hoạch. Chúng ta hãy cứ làm điều đó. Nhưng sự nhân bội của Hội thánh cần phép lạ. Chúng ta hãy cởi mở với điều mà chỉ Chúa mới làm được.

VỀ TÁC GIẢ

Ray Ortlund là mục sư trưởng của Hội thánh Immanuel ở Nashville, Tennessee (một trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ) và phục vụ như một thành viên hội đồng của The Gospel Coalition (Liên hiệp Phúc Âm)

-Nguyễn Hằng dịch từ http://thegospelcoalition.org-